Liên hệ

Khách sạn Biển Nhớ

Địa chỉ: Bộ Quốc Phòng - C54 Khu II - Đồ Sơn - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.865.939 - Hotline: 02253.865.939

Fax: 02253.865.939ĐẦU TRANG